Przetwarzanie danych osobowych

Szanowni Państwo

W związku z obowiązywaniem ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO informujemy, że:

 

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Smart School Szkoła Języków Obcych Ewa Sagan-Rosiak z siedzibą w Zduńskiej Woli przy ulicy Łaskiej 77/4. Administrator przetwarza również za zgodą rodziców dane osobowe dzieci poniżej 16 roku życia.

 

 

Państwa dane przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO.


Szkoła przetwarza dane osobowe w związku z wykonaniem umowy świadczenia zajęć językowych na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, RODO, oraz w celach związanych z prowadzeniem marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO, z dochodzeniem roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi – na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO.
Zebrane dane mogą być przekazywane: do biura rachunkowego, podmiotom świadczącym usługi IT, kancelariom prawnym, firmom kurierskim i operatorom pocztowym i innym podmiotom na podstawie przepisów prawa.
W związku z przetwarzaniem danych Słuchacz ma prawo dostępu do treści swoich danych, do sprostowania swoich danych, do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania umowy, na czas przechowywania dokumentów dla celów księgowo-podatkowych oraz na czas trwania skutków prawnych tych umów i realizacji roszczeń wynikających z tych umów.

W sprawie przetwarzania danych osobowych można się kontaktować telefonicznie pod numerem 600824682  oraz e-mailem na adres ewasag@poczta.onet.p

 

  
Engine by Browarski.com - Technologie internetowe